Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

Royal Bedden: gevestigd te Aalten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 53291514 handelend onder de naam Royal Bedden.
Website: de website van Royal Bedden, te raadplegen via www.royalbedden.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Royal Bedden en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Royal Bedden en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Royal Bedden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Royal Bedden slechts bindend, indien en voor zover deze door Royal Bedden uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie

2.1. Alle op de Website en in andere van Royal Bedden afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Er kan voor bepaalde artikelen verzendkosten worden gerekend, dit wordt in de winkelwagen aangegeven bij verzendkosten.

2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Royal Bedden kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Royal Bedden afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

2.4. Royal Bedden kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Royal Bedden en het voldoen aan de daarbij door Royal Bedden gestelde voorwaarden.

3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Royal Bedden onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Royal Bedden het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. Royal Bedden kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Royal Bedden op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4. Registratie

4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Royal Bedden is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van klant.

4.4. Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Royal Bedden daarvan in kennis te stellen, zodat Royal Bedden gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1. Zodra de bestelling door Royal Bedden is ontvangen, stuurt Royal Bedden de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2. Royal Bedden is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

5.4. De door Royal Bedden gecommuniceerde levertermijnen, betreffen nimmer fatale termijnen, doch zijn enkel indicatieve termijnen. Enkel door Royal Bedden gecommuniceerde betaaltermijnen betreffen fatale termijnen. Royal Bedden streeft ernaar haar leveringstermijnen zo concreet mogelijk weer te geven. Door schaarste aan grondstoffen, kan Royal Bedden echter niet garanderen dat de gecommuniceerde indicatieve levertermijn gehaald wordt. Royal Bedden hanteert als uitgangspunt een levertermijn ad 12 weken, dat conform het voornoemde een indicatieve termijn is. Indien de vermoedelijke afleveringstermijn wordt overschreden moet de klant Royal Bedden eerst aan de hand van een schriftelijke ingebrekestelling eerst de mogelijkheid geven de overeenkomst na te komen met een termijn van drie weken. Dit betekent dat Royal Bedden daarna nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als Royal Bedden het product na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan kan de Klant de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5.5. Royal Bedden raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

5.7. Royal Bedden is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht en Annulering

6.1. De Klant heeft gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen na dat de Klant de overeenkomst heeft ontbonden heeft de Klant nogmaals 14 dagen het recht om het product retour te zenden. Deze periode moet de Klant echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor de Klant samengestelde producten of speciaal voor de klant op maat bestelde producten (dit geldt voor alle gestoffeerde bedden, boxsprings, voetborden, matrassen, gestoffeerde hockers, gestoffeerde nachtkastjes en lattenbodems). Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Royal Bedden te worden doorgegeven. Klant dient in bij het schriftelijke annulering in ieder geval een volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan Royal Bedden te worden geretourneerd. Als de Klant zijn bestelling van op maat bestelde artikelen zoals gestoffeerde bedden, boxsprings, voetborden, matrassen, gestoffeerde hockers, gestoffeerde nachtkastjes, kasten met tv lift of lattenbodems wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekent Royal Bedden hiervoor 50% annuleringskosten. De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de Klant. Indien de bestelling door de Royal Bedden bezorgdienst wordt opgehaald worden deze kosten in mindering gebracht op het te restitueren door de Klant betaalde aankoopbedrag. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Royal Bedden zijn voor verantwoording en rekening van de Klant.  Nadat de Klant een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid 6.2 zal Royal Bedden binnen 14 dagen het aan de Klant verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de Klant opgegeven bank- of girorekening.

6.2 De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden: a. De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat; b. De artikelen moeten in de originele gesloten en ongeopende verpakking zitten (indien de Klant gebruik maakt van de montageservice en de artikelen zijn uitgepakt en/of geplaatst vervalt dan ook het recht van retour); c. De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd; d. De artikelen zijn schoon, zoals de Klant deze heeft ontvangen; e. De Klant kan de originele aankoopfactuur overleggen; f. Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat besteld/vervaardigd zijn of voor speciale eenmalige aanbiedingen.

Artikel 7. Betaling

7.1. Klant dient betalingen aan Royal Bedden volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Royal Bedden is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

7.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Royal Bedden is gewezen op de te late betaling en Royal Bedden de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Royal Bedden gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Royal Bedden kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

7.3. Incassogeschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, kunnen ook worden beslecht via arbitrage door de stichting DigiTrage. Wanneer Royal Bedden deze procedure start en de Opdrachtgever is consument, heeft de Opdrachtgever een maand de tijd om hier bezwaar tegen te maken. Als de Opdrachtgever bezwaar maakt zal de procedure door de overheidsrechter worden afgehandeld. Of de Opdrachtgever legt zelf het geschil aan een andere bevoegde instantie voor. Het procesreglement en de wettelijke regels welke op de procedure bij DigiTrage van toepassing zijn staan op www.digitrage.nl.

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Royal Bedden een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2. Royal Bedden staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Royal Bedden er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Royal Bedden daarvan in kennis te stellen.

8.4. Indien Royal Bedden de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Royal Bedden, dan kan hij bij Royal Bedden telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2. Royal Bedden geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Royal Bedden binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1. Royal Bedden verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://www.royalbedden.nl/privacyverklaring/

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Royal Bedden gevestigd is.

11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

11.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Royal Bedden

Bodendijk 13 B 7121 GH, Aalten (Nederland)

telefoon: 085 303 78 45

e-mail: info@royalbedden.nl

KvK-nummer: 53291514
btw-id NL001794304B91